Algemene voorwaarden

Leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden

Art. 1. Gillet en Opdrachtgever

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; onder Gillet:

Gillet Zwembaden gevestigd te Westerbroek  aan de Oudeweg 101.

2. Alle betalingen dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden.

Art. 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De offertes zullen zijn gebasseerd op de door de opdrachtgever aan Gillet verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is Gillet niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven  prijs, wanneer mocht blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend.

4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Gillet het recht een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der caculatie.

5. Een opdracht bint Gillet eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Kennelijke vergissingen in de offerte van Gillet ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht 

1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden

gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door opdrachtgever te betalen bedrag.

2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig worden ingediend.

3. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden, zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

4. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever.

Art. 4.  Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Gillet door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Gillet dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Art. 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever

1. Wanneer de opdrachtgever aan Gillet materialen levert die nog verwerkt of bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking, aan Gillet. Eventuele stortingskosten daaronder begrepen de kosten van afvoer, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van Gillet op het moment van levering.

Art. 6. Verzending van het uitgevoerde werk 

Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risice van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 7. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 dagen na factuur datum.

2. Gillet heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota's te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 50% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door Gillet gezonden tussentijdse nota's of voorschotnota's, dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

3. Gillet is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en Gillet heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden.

4. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuur datum, komt Gillet een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

5. Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Gillet gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke alswel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van Euro 50,00.

Art. 8. Retentierecht

Wanneer Gillet goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is Gillet gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die Gillet heeft besteed ter uitvoering van  opdrachten van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, heeft plaatsgevonden.

Art. 9. (Op) leveringstermijn

De door Gillet met de opdrachtgever overeengekomen (op) leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 10. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Gillet verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Gillet dit wenst, van Gillet af te nemen alle goederen die Gillet voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien gehouden alsdan aan Gillet de door deze geleden winstderving te vergoeden.

Art. 11. Afname

1. De opdrachtgever is verplicht de door Gillet uitgevoerde opdracht, terstond nadat Gillet de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen.

2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door Gillet moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van

opslag voor rekeningvan opdrachtgever.

3. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Gillet recht op betaling,  ( of reeds eerder wanneer tussentijdse nota's zijn gezonden ) waarbij Gillet zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt.

Art. 12. Reclames

1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Gillet de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beeindigd.

2. De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

3. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door Gillet geleverde installaties, produkten, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Gillet voor eventuele gevolgschaden.

4. Gillet heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in  de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich Gillet hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

5. Gillet is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welke hem door de opdrachtgever zijn verstrekt.

6. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk, dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich bij een dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft.

7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen ( b.v. kleine modelveranderingen ) van of aan de door Gillet geleverde artikelen/goederen, geven geen reden tot afkeuring.

8. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

9. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Gillet niet op. Geldvorderingen van Gillet op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecompenseerd.

Art. 13. Garanties

1. Gillet garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindprodukt de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, een en ander comform de geldende voor schriften.

2. Op door Gillet   (door) geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft Gillet aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke Gillet zelf ontvangt van zijn  (toe) leveranciers.

3. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren.

Art. 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen, materialen, onderdelen ect. Blijven eigendom van Gillet, totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door Gillet, beslag wordt gelegd, de bevoegde ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van Gillet in kennis te stellen.

Art. 15. Sloopwerkzaamheden

Wanneer Gillet in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan Gillet. Stortingskosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 16. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen etc., welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, fiscale wijzigingen e.d. welke zich voordoen na aanvaarding door Gillet van een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is Gillet gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.

Art. 17. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Gillet tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke onderdelen of gehele instalaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan Gillet redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen  (op) leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Gillet hiervan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van de opdracht dat Gillet heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen.

Art. 18. Auteursrechten ect.

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproduktie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigedomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Gilletin en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiele als andere, uit de verveelvoudiging of reproduktie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door Gillet ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen e.d. blijft bij Gillet berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst.

3. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft Gillet het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudigings- en reproduktierecht bij Gillet blijft.

BIJZONDERE VOORWAARDEN inzake de AANNEMING van WERKEN.

Art. 19.

1. Gillet is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door Gillet op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij, niet schriftelijk zijn opgedragen.

Art. 20.

1. Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient Gillet van de opdrachtgever te hebben ontvangen:

a. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, ect,.

b. de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor Gillet jegens derden.

2. Gillet zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de berijkbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komende van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats.

3. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.

4. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

5. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Art. 21.

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Gillet aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

2. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Gillet vergt - te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

3. De regeling van het werk geschiedt door Gillet tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens Gillet aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van Gillet

Art. 22.

1. De door Gillet voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

2.  Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.

3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

5. Voor Gillet is een afkeuring van bouwstoffen door derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O.

6. Voor de door Gillet voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risici van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, ect., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van Gillet, verblijven.

7. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden.

Art. 23.

Gillet is nimmer aansprakelijk voor immateriele schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden.

Art. 24.

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Gillet dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Gillet kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht.

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Gillet niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden.

Art. 25 Verrekening meer- en/of minderwerk.

1. Na oplevering van het werk dient Gillet de eindafrekening in. Deze omvat:

a. de aanneemsom.

b. de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk,

c. veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

2. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen.

3. Gillet heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag Euro 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdracht-

gever ook apart dient te worden betaald.

4. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Art. 26.

Gillet is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege Gillet zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Gillet recht op schadevergoeding.

Art. 27.

1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan Gillet te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven.Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels.

2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan Gillet wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, ect..

Art. 28.

Alle bepallingen opgenomen in deze "bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken" zijn eveneens van toepassing op alle andere door Gillet uitgevoerde werkzaamheden, voorzover de strekking van deze bepalingen zich verenigen met de aard van de andere werkzaamheden.

Art. 29.

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 02075574.

Zwembad verwarmen zonder aardgas

Zwemmen is plezieriger bij een aangename watertemperatuur, daar is iedereen het over eens. Door uw buitenbad te verwarmen verle...

Lees meer
Meer nieuws
 • Zwembaden

  Zwembaden

  Gillet zwembaden is de zwembadbouwer van Noord Nederland, alle informatie over zwembadaanleg, zwembadbouw, sauna's, infrarood cabines, whirlpools, stoomdouches en diverse accessoires.

  Lees meer
 • Wellness

  Wellness

  Gillet zwembaden ook voor uw sauna & infrarood cabines.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.